PRIVATTRÄNING

Privatträning är för dig som hellre vill träna med mig ensam. Det kan vara för att antingen du eller din hund föredrar det framför kurs med andra människor och hundar eller för ni har något mer specifikt ni vill jobba på. Eller så vill du förbereda dig inför kurs hos mig eller följa upp efter kursen med privatträning eller något helt annat! 

Du kan välja att antingen boka en timme åt gången, alternativt boka ett 3-timmarspaket. Om det är något beteende som du vill ändra hos din hund rekommenderar jag 3-timmarspaketet för att vi ska kunna göra en träningsplan vid första tillfället som vi sedan följer upp, anpassar och utvecklar de två andra tillfällena. Självklart kan du alltid boka på fler timmar i efterhand om du vill. 

Jag gör både hembesök eller att vi möts ute någonstans beroende på din preferens och vad du vill träna. Priset varierar på vart vi ses för att täcka in reskostnader och restid. Du kan även boka in onlinerådgivning om du bor längre bort eller vill helst diskutera det online. 

För att boka in privatträning gör du en förfrågan via formuläret nedan, men självklart kan du även höra av dig till mig om du vill diskutera innan antingen via mejl eller telefon (Kontakt). 

När du gjort en förfrågan, skickar jag ett mejl till dig med faktura och tider för att boka in träningen. Notera att du måste betala fakturan innan vi ses. 

Prislista

Timpris

1 400 kr/h innanför tullarna

1 700 kr/h utanför tullarna

3 timmars-paket

1 200 kr/h innanför tullarna

1 500 kr/h utanför tullarna 

Onlinerådgivning

695 kr/h

Private training is for those who prefer to train with me one-on-one. This could be because either you or your dog prefer it over classes with other people and dogs, or because you have something more specific you want to work on. Or perhaps you want to prepare for a course with me or follow up after the course with private training or something entirely different!

You can choose to either book one hour at a time or book a 3-hour package. If there’s a behavior you want to change in your dog, I recommend the 3-hour package so that we can create a training plan at the first session, which we then follow up, adjust, and develop during the other two sessions. Of course, you can always book additional hours later if you wish.

I offer both home visits and meeting outdoors depending on your preference and what you want to train. The price varies depending on where we meet to cover travel expenses and travel time. You can also book online consultations if you live further away or prefer to discuss things online.

To book private training, you make a request via the form below, but of course, you can also contact me if you want to discuss beforehand either via email or phone (Contact).

Once you have made a request, I will send you an email with an invoice and times to book the training. Note that you must pay the invoice before we meet.

Hourly Rate

1,400 SEK/h within city limits

1,700 SEK/h outside city limits

3-Hour Package

1,200 SEK/h within city limits

1,500 SEK/h outside city limits 

Online Consultation

695 SEK/h