Integritetspolicy

Integritetspolicy

Pawesome Puppies Stockholm AB, org. nummer 559309-7107, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som kunder tillhandahåller i samband med kontakt med oss. Vi värnar om din integritet och följer tillämplig dataskyddslagstiftning.

 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t ex IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

 

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

 

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Pawesome Puppies Stockholm AB, org. nr 559309-7107, med adress Torsgatan 50, 113 37 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund eller besökare på vår hemsida och i vilket ändamål (varför)?

 

Bokning, anmälan och deltagande i kurs och privatträning

För att kunna fullgöra avtalet vi ingår med dig när du anmäler dig till en kurs hos oss, samlar vi in uppgifter såsom namn, kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer, adress), betalningsinformation, köpinformation och eventuella andra uppgifter som du lämnar eller vi annars samlar in i samband med din anmälan eller i korrespondens.

Vi lagrar information om din hund, som exempelvis journalanteckningar från problemutredningar och andra privatlektioner hos oss. Hundens namn, ras, kön, ålder, problem, fysiska och psykiska status samt rekommenderade åtgärder mm sparas i vårt journalsystem. Detta för att säkerställa din hunds behandling och möjliggöra en hög servicegrad gentemot dig som kund. Vi samlar in och lagrar dessa handlingar för att kunna fullfölja våra skyldigheter mot dig som kund.

Den legala grunden för denna behandling är fullgörande av avtal med dig. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig som kund.  Uppgifterna lagras tills dess att tjänsten har slutförts (med andra ord kursen är färdig) och för en tid om upp till 24 månader därefter, för att vi ska kunna följa upp ditt föregående besök.

Vi fotograferar under kurser och privatträningar för våra sociala medier och marknadsföring. I din anmäler ber vi om ditt samtycke för att använda sådana bilder till sociala medier och marknadsföring.

Kundservice ärenden

Vi kan även behandla samma uppgifter som nämns ovan för att följa upp kundservice ärenden, där den legala grunden är berättigat intresse. Det kan vara kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier). Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden. Lagring sker i 24 månader från ärendet har avslutats.

 

Rättslig förpliktelse att hantera personuppgifter

Viss behandling kan också vara nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t ex bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet). Den lagliga grunden är då rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet. Uppgifterna lagras dess att tjänsten har levererats (att kursen eller privatträningen har genomförts) och för en tid om 36 månader därefter, om inte lag kräver att uppgifterna lagras längre.

 

Deltagande i tävlingar och/eller event

Pawesome Puppies kan från tid till annan hålla i vissa tävlingar eller event, exempelvis på sociala medier. Om du väljer att delta i sådan tävling eller event, kan vi komma att behandla ditt namn, kontaktuppgifter, uppgifter som lämnas i samband med ditt deltagade, tävlingsbidrag och ditt alias på sociala medier. Behandlingen sker för att kunna administrera och genomföra tävlingen/eventet och den legala grunden är berättigat intresse.

 

Marknadsföring

De uppgifter som du lämnar i kontakt med oss, såsom namn, kontaktuppgifter och alias på sociala medier, kan användas av Pawesome Puppies i marknadsföringssyfte för att ge dig information om våra tjänster och hålla dig uppdaterad om annat som vi erbjuder. Sådan marknadsföring kan ske via e-post (såsom nyhetsbrev), sms, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation. För att anpassa innehållet kan även urval göras på den information vi har om dig, exempelvis vilka kurser du har gått, information om din hund och liknande. Detta för att du ska få så relevant marknadsföring som möjligt från oss. Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra tjänster. Uppgifterna lagras 12 månader från dess att du senast interagerade med oss. Du kan alltid välja att avstå från denna marknadsföring genom att kontakta oss.

 

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

De personuppgifter vi har om dig är de du lämnar själv, vi inhämtar inga personuppgifter från tredje part. Uppgiftsinsamling sker via e-post, webbformulär, kursanmälan eller via telefonsamtal. Uppgifter kan noteras när du beställer tjänster av oss, interagerar via vår hemsida (www.pawesomepuppies.se), när du gör en kursanmälan, köper biljetter till en föreläsning eller annan aktivitet, bokar en privatlektion eller ställer en fråga via frågeformuläret på hemsidan. Genom att boka in dig på kurs eller privatlektion så godkänner du att du hamnar på Pawesome Puppies maillista för nyhetsbrev med information om kurser, föredrag och andra aktiviteter. Du kan när som helst välja att avregistrera dig från maillistan.

 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi kan komma att dela dina recensioner, bilder eller annat på vår hemsida som du lämnar till oss. I övrigt delar vi inga personuppgifter om dig med någon tredje part, utan att det finns ett godkännande från din sida. Ett exempel är om vi önskar ta del av journalutlåtande från veterinär vi rekommenderat dig att besöka som en del av din hunds rehabiliteringsplan. Vi kan behöv dela dina personuppgifter om det föreligger rättsliga åtgärder som kräver det. Detta kan vara myndigheter som, Skatteverket, polismyndigheter, kronofogdemyndigheter och tillsynsmyndigheter.

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Dina uppgifter lagras i en lösenordsskyddad molntjänst, som främst är Google for Business (Drive, Gmail, Google Calender).

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

 

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Du som registrerad har flera rättigheter, du kan läsa mer om dem på Integritetsmyndighetens hemsida, men några listas här.

Rätt till tillgång (sk registerutdrag). Du kan begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande). Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig i vissa fall, exempelvis om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats, du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse, du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål eller personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Direktmarknadsföring. Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (sk profilering) som utförs för direktmarknadsförings-ändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t ex via post, e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

 

Tillsynsmyndighet

Integritetsmyndigheten (IMY) är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till IMY.

 

Frågor?

Kontakta oss på anna@pawesomepuppies.se.